类别:古诗词大全 / 古诗文鉴赏 / 诗词名句 / 文言文 / 诗人大全 /
您现在的位置:首页 >> 诗词名句

夷惠舛而齐声的意思


出自 两汉 班固 的《幽通赋》


《幽通赋》班固 古诗简析

  《《幽通赋》班固 古诗》作于班固家乡安陵,是班固抒发个思想、情怀的作品。班固很看重这篇性情之作。他将这篇《《幽通赋》班固 古诗》收入《汉书·叙传》,成为班氏家族史的重要内容。

  《《幽通赋》班固 古诗》是班固突遭家庭变故之际,对宇宙、历史、生诸问题的思考,可以视为他青年时代的思想自白,此赋是其家族盛衰的陈述,更是他发愤著述的誓词。从这篇作品中可以班固早年的思想,以及时代思潮留下的印迹。


夷惠舛而齐声解释


拼音:yí huì chuǎn ér qí shēng
平仄:平仄仄平平平
韵脚:(平韵) 下平八庚* 平仄拼音来自AI,仅供参考;句韵脚有多个的时候,对比全即可判断。

夷惠舛而齐声全诗读音


yōu tōng fù
幽通赋xì gāo xū zhī xuán zhòu xī, shì zhōng yè zhī bǐng líng.
系高顼之玄胄兮,氏中叶之炳灵。
yáo kǎi fēng ér chán tuì xī, xióng shuò yě yǐ yáng shēng.
飖颽风而蝉蜕兮,雄朔野以扬声。
huáng shí jì ér hóng jiàn xī, yǒu yǔ yí yú shàng jīng.
皇十纪而鸿渐兮,有羽仪于上京。
jù tāo tiān ér mǐn xià xī, kǎo gòu mǐn yǐ xíng yáo.
巨滔天而泯夏兮,考遘愍以行谣。
zhōng bǎo jǐ ér yí zé xī, lǐ shàng rén zhī suǒ lú.
终保己而贻则兮,里上仁之所庐。
yì qián liè zhī chún shū xī, qióng yǔ dá qí bì jì.
懿前烈之纯淑兮,穷与达其必济。
zī gū méng zhī miǎo miǎo xī, jiāng pǐ jué ér wǎng jiē.
咨孤蒙之眇眇兮,将圮绝而罔阶。
qǐ yú shēn zhī zú xùn xī, wéi shì yè zhī kě huái.
岂余身之足殉兮,违世业之可怀。
jìng qián chù yǐ yǒng sī xī, jīng rì yuè ér mí yuǎn.
靖潜处以永思兮,经日月而弥远。
fěi dǎng rén zhī gǎn shí xī, shù sī yán zhī bù diàn.
匪党人之敢拾兮,庶斯言之不玷。
hún qióng qióng yǔ shén jiāo xī, jīng chéng fā yú xiāo mèi.
魂茕茕与神交兮,精诚发于宵寐。
mèng dēng shān ér jiǒng tiào xī, dí yōu rén zhī fǎng fú.
梦登山而迥眺兮,觌幽人之仿彿。
lǎn gé lěi ér shòu yú xī, juàn jùn gǔ yuē wù zhuì.
揽葛藟而授余兮,眷峻谷曰勿坠。
wěn xīn wù ér yǎng sī xī, xīn méng méng yóu wèi chá.
吻昕寤而仰思兮,心蒙蒙犹未察。
huáng shén miǎo ér mí zhì xī, yí yí chèn yǐ yì duì.
黄神邈而靡质兮,仪遗谶以臆对。
yuē chéng gāo ér lú shén xī, dào xiá tōng ér bù mí.
曰乘高而胪神兮,道遐通而不迷。
gé mián mián yú jiū mù xī, yǒng nán fēng yǐ wéi suí.
葛绵绵于樛木兮,咏南风以为绥。
gài zhuì zhuì zhī lín shēn xī, nǎi èr yǎ zhī suǒ zhī.
盖惴惴之临深兮,乃二雅之所祗。
jì xùn ěr yǐ jí xiàng xī, yòu shēn zhī yǐ jiǒng jiè.
既讯尔以吉象兮,又申之以炯戒。
hé mèng jìn yǐ dài qún xī, chén shū hū qí bù zài.
盍孟晋以迨群兮,辰倏忽其不再。
chéng líng xùn qí xū xú xī, gē pán huán ér qiě qí.
承灵训其虚徐兮,鎶盘桓而且俟。
wéi tiān dì zhī wú qióng xī, xiān shēng mín zhī huì zài.
惟天地之无穷兮,鲜生民之晦在。
fēn zhūn zhān yǔ jiǎn lián xī, hé jiān duō ér zhì guǎ.
纷屯邅与蹇连兮,何艰多而智寡。
shàng shèng wù ér hòu bá xī, suī qún lí zhī suǒ yù.
上圣迕而后拔兮,虽群黎之所御。
xī wèi shū zhī yù kūn xī, kūn wèi kòu ér sàng yǔ.
昔卫叔之御昆兮,昆为寇而丧予。
guǎn wān hú yù bì chóu xī, chóu zuò hòu ér chéng jǐ.
管弯弧欲毙仇兮,仇作后而成己。
biàn huà gù ér xiāng guǐ xī, shú yún yù qí zhōng shǐ! yōng zào yuàn ér xiān shǎng xī, dīng yáo huì ér bèi lù.
变化故而相诡兮,孰云预其终始!雍造怨而先赏兮,丁繇惠而被戮。
lì qǔ diào yú yōu jí xī, wáng yīng qìng yú suǒ qī.
栗取吊于逌吉兮,王膺庆于所戚。
pàn huí xué qí ruò zī xī, běi sǒu pō shí qí yǐ fú.
叛回穴其若兹兮,北叟颇识其倚伏。
dān zhì lǐ ér wài diāo xī, zhāng xiū bó ér nèi bī.
单治里而外凋兮,张修襮而内逼。
yù zhōng hé wèi shù jī xī, yán yǔ rǎn yòu bù dé.
聿中和为庶几兮,颜与冉又不得。
nì zhāo lù yǐ cóng jǐ xī, wèi kǒng shì yóu wèi kě.
溺招路以从己兮,谓孔氏犹未可。
ān tāo tāo ér bù fèi xī, zú yǔn shēn hū shì huò.
安慆慆而不萉兮,卒陨身乎世祸。
yóu shèng mén ér mí jiù xī, suī fù hǎi qí hé bǔ? gù xíng xíng qí bì xiōng xī, miǎn dào luàn wèi lài dào.
游圣门而靡救兮,虽覆醢其何补?固行行其必凶兮,免盗乱为赖道。
xíng qì fā yú gēn dǐ xī, kē yè huì ér líng mào.
形气发于根柢兮,柯叶汇而零茂。
kǒng wǎng liǎng zhī zé jǐng xī, qiāng wèi dé qí yún yǐ.
恐魍魉之责景兮,羌未得其云已。
lí chún yào yú gāo xīn xī, mǐ qiáng dà yú nán sì.
黎淳耀于高辛兮,芈强大于南汜。
yíng qǔ wēi yú bó yí xī, jiāng běn zhī hū sān zhǐ.
嬴取威于伯仪兮,姜本支乎三趾。
jì rén dé qí xìn rán xī, yǎng tiān lù ér tóng guǐ.
既仁得其信然兮,仰天路而同轨。
dōng lín nüè ér jiān rén xī, wáng hé wèi hū sān wǔ.
东邻虐而歼仁兮,王合位乎三五。
róng nǚ liè ér sàng xiào xī, bó cú guī yú lóng hǔ.
戎女烈而丧孝兮,伯徂归于龙虎。
fā huán shī yǐ chéng mìng xī, zhòng zuì xíng ér zì ǒu.
发还师以成命兮,重醉行而自耦。
zhèn lín chí yú xià tíng xī, zā sān zhèng ér miè jī.
震鳞漦于夏庭兮,匝三正而灭姬。
xùn yǔ huà yú xuān gōng xī, mí wǔ pì ér chéng zāi.
巽羽化于宣宫兮,弥五辟而成灾。
dào xiū cháng ér shì duǎn xī, xiòng míng mò ér bù zhōu.
道修长而世短兮,夐冥默而不周。
xū réng wù ér guǐ zōu xī, nǎi qióng zhòu ér dá yōu.
胥仍物而鬼诹兮,乃穷宙而达幽。
guī cháo jiāng yú rú shì xī, dàn suàn sì yú qì guī.
妫巢姜于孺筮兮,旦筭祀于契龟。
xuān cáo xìng bài yú xià mèng xī, lǔ wèi míng shì yú míng yáo.
宣曹兴败于下梦兮,鲁卫名谥于铭谣。
bǐ líng gū ér hé shí xī, xǔ xiāng lǐ ér jū tiáo.
妣聆呱而劾石兮,许相理而鞫条。
dào hùn chéng ér zì rán xī, shù tóng yuán ér fēn liú.
道混成而自然兮,术同原而分流。
shén xiān xīn yǐ dìng mìng xī, mìng suí háng yǐ xiāo xī.
神先心以定命兮,命随行以消息。
wò liú qiān qí bù jì xī, gù zāo lí ér yíng suō.
斡流迁其不济兮,故遭罹而嬴缩。
sān luán tóng yú yī tǐ xī, suī yí yì ér bù tè.
三栾同于一体兮,虽移易而不忒。
dòng cēn cī qí fēn cuò xī, sī zhòng zhào zhī suǒ huò.
洞参差其纷错兮,斯众兆之所惑。
zhōu jiǎ dàng ér gòng fèn xī, qí sǐ shēng yǔ huò fú.
周贾荡而贡愤兮,齐死生与祸福。
kàng shuǎng yán yǐ jiáo qíng xī, xìn wèi xī ér jì fú.
抗爽言以矫情兮,信畏牺而忌鵩。
suǒ guì shèng rén zhì lùn xī, shùn tiān xìng ér duàn yì.
所贵圣人至论兮,顺天性而断谊。
wù yǒu yù ér bù jū xī, yì yǒu è ér bù bì.
物有欲而不居兮,亦有恶而不避。
shǒu kǒng yuē ér bù èr xī, nǎi yóu dé ér wú lèi.
守孔约而不贰兮,乃輶德而无累。
sān rén shū yú yī zhì xī, yí huì chuǎn ér qí shēng.
三仁殊于一致兮,夷惠舛而齐声。
mù yǎn xī yǐ fān wèi xī, shēn chóng jiǎn yǐ cún jīng.
木偃息以蕃魏兮,申重茧以存荆。
jì fén gōng yǐ wèi shàng xī, hào yí zhì ér fú qīng.
纪焚躬以卫上兮,皓颐志而弗倾。
hóu cǎo mù zhī qū bié xī, gǒu néng shí qí bì róng.
侯草木之区别兮,苟能实其必荣。
yào mò shì ér bù xiǔ xī, nǎi xiān mín zhī suǒ chéng.
要没世而不朽兮,乃先民之所程。
guān tiān wǎng zhī hóng fù xī, shí fěi chén ér xiāng xùn.
观天网之纮覆兮,实棐谌而相训。
mó xiān shèng zhī dà yóu xī, yì lín dé ér zhù xìn.
谟先圣之大猷兮,亦邻德而助信。
yú sháo měi ér yí fèng xī, kǒng wàng wèi yú qiān zǎi.
虞韶美而仪凤兮,孔忘味于千载。
sù wén xìn ér dǐ lín xī, hàn bīn zuò yú yì dài.
素文信而厎麟兮,汉宾祚于异代。
jīng tōng líng ér gǎn wù xī, shén dòng qì ér rù wēi.
精通灵而感物兮,神动气而入微。
yǎng liú dì ér yuán hào xī, lǐ hǔ fā ér shí kāi.
养流睇而猿号兮,李虎发而石开。
fēi jīng chéng qí yān tōng xī, gǒu wú shí qí shú xìn? cāo mò jì yóu bì rán xī, shěn dān gōng yú dào zhēn.
非精诚其焉通兮,苟无实其孰信?操末技犹必然兮,矧耽躬于道真。
dēng kǒng hào ér shàng xià xī, wěi qún lóng zhī suǒ jīng.
登孔昊而上下兮,纬群龙之所经。
cháo zhēn guān ér xī huà xī, yóu xuān jǐ ér yí xíng.
朝贞观而夕化兮,犹諠己而遗形。
ruò yìn péng ér xié lǎo xī, sù lái zhé ér tōng qíng.
若胤彭而偕老兮,诉来哲而通情。
luàn yuē: tiān zào cǎo mèi, lì xìng mìng xī.
乱曰:天造草昧,立性命兮。
fù xīn hóng dào, wéi shèng xián xī.
复心弘道,惟圣贤兮。
hún yuán yùn wù, liú bù chǔ xī.
浑元运物,流不处兮。
bǎo shēn yí míng, mín zhī biǎo xī.
保身遗名,民之表兮。
shě shēng qǔ yì, yǐ dào yòng xī.
舍生取谊,以道用兮。
yōu shāng yāo wù, tiǎn mò tòng xī.
忧伤夭物,忝莫痛兮。
hào ěr tài sù, hé yú sè xī.
皓尔太素,曷渝色兮。
shàng yuè qí jǐ, lún shén yù xī.
尚越其几,沦神域兮。


古诗文网     蜀ICP备2022017070号-1    https:www.shree99.com      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com