类别:古诗词大全 / 古诗文鉴赏 / 诗词名句 / 文言文 / 诗人大全 /
您现在的位置:首页 >> 诗词名句

金槌袖里居元宅的意思


出自 唐代 吕岩 的《七言》


《七言》翻译、赏析和诗意* 以上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

金槌袖里居元宅解释


拼音:jīn chuí xiù lǐ jū yuán zhái
平仄:平平仄仄平平平
韵脚:(仄韵) 入声十一陌* 平仄拼音来自AI,仅供参考;句韵脚有多个的时候,对比全即可判断。

金槌袖里居元宅全诗读音


qī yán
七言jīn dān yī lì dìng cháng shēng, xū de zhēn qiān liàn jiǎ gēng.
金丹一粒定长生,须得真铅炼甲庚。
huǒ qǔ nán fāng chì fèng suǐ,
火取南方赤凤髓,
shuǐ qiú běi hǎi hēi guī jīng.
水求北海黑龟精。
dǐng zhuī sì jì zhōng yāng hé, yào qiǎn sān yuán bā guà xíng.
鼎追四季中央合,药遣三元八卦行。
zhāi jiè xìng gōng chéng jiǔ zhuàn, dìng yīng rù kǒu guǐ shén jīng.
斋戒兴功成九转,定应入口鬼神惊。
gōng mǎn lái lái jì huì nán, yòu wén dōng qù shàng xiān tán.
功满来来际会难,又闻东去上仙坛。
zhàng tóu chūn sè yī hú jiǔ,
杖头春色一壶酒,
dǐng shàng yún zǎn wǔ yuè guān.
顶上云攒五岳冠。
yǐn jiǔ guī ér rén bù shí, shāo shān fú zi guǐ nán kàn.
饮酒龟儿人不识,烧山符子鬼难看。
xiān shēng qù hòu shēn xū lǎo, qǐ yǔ pín rú huàn gǔ dān.
先生去后身须老,乞与贫儒换骨丹。
bì tán shēn chù yī zhēn rén, mào sì táo huā tǐ shì yín.
碧潭深处一真人,貌似桃花体似银。
bìn fà wèi bān yuán yǒu shù,
鬓发未斑缘有术,
hóng yán bù lǎo wèi tōng shén.
红颜不老为通神。
péng lái yào qù rú jīn qù, jià shàng huáng yī huà zuò yún.
蓬莱要去如今去,架上黄衣化作云。
rèn bǐ sāng tián biàn cāng hǎi, yī wán dān yào dìng qiān chūn.
任彼桑田变沧海,一丸丹药定千春。
lú yǎng dān shā bìn bù bān, jiǎ jiāng míng lì zhù rén jiān.
炉养丹砂鬓不斑,假将名利住人间。
yǐ féng zhì shì chuán shén yào,
已逢志士传神药,
yòu xǐ tóng liú dòng xiào yán.
又喜同流动笑颜。
lǎo zǐ dào jīng fēn fù dé, shǎo wēi xīng xǔ gòng xiāng pān.
老子道经分付得,少微星许共相攀。
xìng méng shàng shì gān lāo lù, chǔ shì shū jūn yí gè xián.
幸蒙上士甘捞摝,处世输君一个闲。
shuí jiě cháng shēng shì wǒ zāi, liàn chéng zhēn qì zài sān tái.
谁解长生似我哉,炼成真气在三台。
jǐn zhī bái rì shēng tiān qù,
尽知白日升天去,
gāng zhú hóng chén xià shì lái.
刚逐红尘下世来。
hēi hǔ xíng shí qīng yǔ lù, chì lóng gēng chù chǎn qióng guī.
黑虎行时倾雨露,赤龙耕处产琼瑰。
zhǐ tūn yī lì jīn dān yào, fēi rù qīng xiāo gèng bù huí.
只吞一粒金丹药,飞入青霄更不回。
luàn yún duī lǐ biǎo xīng dōu, rèn de shēn cáng dà zhàng fū.
乱云堆里表星都,认得深藏大丈夫。
lǜ jiǔ zuì mián xián rì yuè,
绿酒醉眠闲日月,
bái píng fēng dìng diào jiāng hú.
白蘋风定钓江湖。
zhǎng jiāng qì dù suí tiān dào, bù bǎ yán cí wèn shì tú.
长将气度随天道,不把言词问世徒。
shān shuǐ lù yáo rén bú dào, máo jūn xiāo xī jìn zhī wú.
山水路遥人不到,茅君消息近知无。
hè wèi chē jià jiǔ wèi liáng, wèi liàn cháng shēng bū sǐ xiāng.
鹤为车驾酒为粮,为恋长生不死乡。
dì mài shàng néng suō dé duǎn,
地脉尚能缩得短,
rén nián qǐ bù zhǎn jiào zhǎng.
人年岂不展教长。
xīng chén wǎng wǎng hú zhōng jiàn, rì yuè shí shí nà lǐ cáng.
星辰往往壶中见,日月时时衲里藏。
ruò yù shí liú qīn dé jiàn, zhāo zhāo bù lí shuǐ yín háng.
若欲时流亲得见,朝朝不离水银行。
líng zhī wú zhǒng yì wú gēn, jiě yǐn néng cān zì fǎn hún.
灵芝无种亦无根,解饮能餐自返魂。
dàn dé yān xiá gōng suì yuè,
但得烟霞供岁月,
rèn tā wū tù zǒu qián kūn.
任他乌兔走乾坤。
yīng ér zhǐ liàn yáng zhōng mǔ, chà nǚ xū cháo dǐng shàng zūn.
婴儿只恋阳中母,姹女须朝顶上尊。
yī de bù huí qiān gǔ nèi, gèng wú zhǒng mù shì ér sūn.
一得不回千古内,更无冢墓示儿孙。
shì shàng hé rén huì cǐ yán, xiū jiāng míng lì guà xīn tián.
世上何人会此言,休将名利挂心田。
děng xián dào jǐn shí fēn jiǔ,
等闲倒尽十分酒,
yù xìng gāo yín yī bǎi piān.
遇兴高吟一百篇。
wù wài yān xiá wèi bàn lǚ, hú zhōng rì yuè rèn chán juān.
物外烟霞为伴侣,壶中日月任婵娟。
tā shí gōng mǎn guī hé chǔ, zhí jià yún chē rù dòng tiān.
他时功满归何处,直驾云车入洞天。
xuán mén dì zi zuò zhōng yāng, de suàn míng zhǎng gǎn yù huáng.
玄门帝子坐中央,得算明长感玉皇。
zhěn shàng shān hé hé yǔ lù,
枕上山河和雨露,
dí zhōng rì yuè hùn xiāo xiāng.
笛中日月混潇湘。
kǎn nán huì yù féng jīn nǚ, lí nǚ jiāo téng jià mù láng.
坎男会遇逢金女,离女交腾嫁木郎。
zhēn gè fū qī qí shǒu zhì, lì jiào qiān rě zài yīn yáng.
真个夫妻齐守志,立教牵惹在阴阳。
yáo zhǐ gāo fēng xiào yī shēng, hóng xiá zǐ wù miàn qián shēng.
遥指高峰笑一声,红霞紫雾面前生。
měi yú chán shì wú rén shí,
每于廛市无人识,
zhǎng dào shān zhōng yǒu hè xíng.
长到山中有鹤行。
shí nòng yù chán qū guǐ mèi, yè jiān jīn dǐng zhǔ qióng yīng.
时弄玉蟾驱鬼魅,夜煎金鼎煮琼英。
tā shí ruò fù péng lái dòng, zhī wǒ xiān jiā yǒu xìng míng.
他时若赴蓬莱洞,知我仙家有姓名。
kān xiào shí rén wèn wǒ jiā, zhàng dān yún wù rě yān xiá.
堪笑时人问我家,杖担云物惹烟霞。
méi cáng huǒ diàn fēi tā shuō,
眉藏火电非他说,
shǒu zhǒng jīn lián bù zì kuā.
手种金莲不自夸。
sān chǐ jiāo tóng wèi huó jì, yī hú měi jiǔ shì shēng yá.
三尺焦桐为活计,一壶美酒是生涯。
qí lóng yuǎn chū yóu sān dǎo, yè jiǔ wú rén wán yuè huá.
骑龙远出游三岛,夜久无人玩月华。
jiǔ qǔ jiāng biān zuò wò kàn, yī tiáo cháng lù rù tiān duān.
九曲江边坐卧看,一条长路入天端。
qìng yún pěng yōng cháo dān quē,
庆云捧拥朝丹阙,
ruì qì péi huí qǐ bái yān.
瑞气裴回起白烟。
qiān gǒng cǐ shí wéi zhì yào, kǎn lí jīn rì jié shén dān.
铅汞此时为至药,坎离今日结神丹。
gōng néng jì mìng zhǎng wú lǎo, zhī zài rén xīn bú shì nán.
功能济命长无老,只在人心不是难。
xuán mén xuán lǐ yòu xuán xuán, bù sǐ gēn yuán zài gǒng qiān.
玄门玄理又玄玄,不死根元在汞铅。
zhī shì yì bān zhēn gè shù,
知是一般真个术,
tiáo hé liù yī yě tóng tiān.
调和六一也同天。
yù jīng shān shàng yáng ér nào, jīn shuǐ hé zhōng shí hǔ mián.
玉京山上羊儿闹,金水河中石虎眠。
miào yào néng shēng jué běn tǐ, qín xīn dào chù zì rú rán.
妙要能生觉本体,勤心到处自如然。
gōng qīng suī guì bù céng chóu, shuō zhe xiān xiāng biàn qù yóu.
公卿虽贵不曾酬,说著仙乡便去游。
wèi tǎo shí gān féng shèn hǎi,
为讨石肝逢蜃海,
yīn xún tián xuě guò yíng zhōu.
因寻甜雪过瀛洲。
shān chuān zuì hòu hú zhōng fàng, shén guǐ xián lái xiá lǐ shōu.
山川醉后壶中放,神鬼闲来匣里收。
jù jiàn mù qián wú gè shí, bù rú bēi jiǔ hùn fán liú.
据见目前无个识,不如杯酒混凡流。
céng yāo xiāng fǎng dào xiān jiā, hū shàng kūn lún yàn yuè huá.
曾邀相访到仙家,忽上昆仑宴月华。
yù nǚ kòng lǒng cāng xiè zhì,
玉女控拢苍獬豸,
shān tóng tí qiè bái há ma.
山童提挈白虾蟆。
shí zhēn hǎi nèi qiān nián jiǔ, guàn zhāi hú zhōng sì xù huā.
时斟海内千年酒,惯摘壶中四序花。
jīn zài rén huán rén bù shí, kàn kàn huī xiù rù yān xiá.
今在人寰人不识,看看挥袖入烟霞。
huǒ zhǒng dān tián jīn zì shēng, chóng chóng lóu gé zì fēn míng.
火种丹田金自生,重重楼阁自分明。
sān qiān gōng xíng bǎi xún jiàn,
三千功行百旬见,
wàn lǐ péng lái yī rì chéng.
万里蓬莱一日程。
yǔ huà zì yīng wú guǐ lù, yù dōu cháng shì yǒu xiān míng.
羽化自应无鬼录,玉都长是有仙名。
jīn zhāo dé fù yáo chí huì, jiǔ jié zhuàng fān dòng lǐ yíng.
今朝得赴瑶池会,九节幢幡洞里迎。
yīn kàn cuī gōng rù yào jìng, lìng rén xīn dì zhuàn fēn míng.
因看崔公入药镜,令人心地转分明。
yáng lóng yán xiàng lí gōng chū,
阳龙言向离宫出,
yīn hǔ hái yú kǎn wèi shēng.
阴虎还于坎位生。
èr wù huì shí wéi dào běn, wǔ fāng xíng jǐn dé dān míng.
二物会时为道本,五方行尽得丹名。
xiū zhēn dào shì rú zhī cǐ, dìng kuà chì lóng guī yù qīng.
修真道士如知此,定跨赤龙归玉清。
fú shēng bù shí wèi qīng hū, nà fú shēn cáng qí yì gǔ.
浮生不实为轻忽,衲服深藏奇异骨。
fēi shì chén zhōng bù rǎn chén,
非是尘中不染尘,
yān dé wù wài tōng wú wù.
焉得物外通无物。
gòng yǔ nán xī qíng wù wù, dú zì xíng shí qīng fú fú.
共语难兮情兀兀,独自行时轻拂拂。
yì diǎn dāo guī wǔ cǎi shēng, fēi dān zǒu rù shén xiān kū.
一点刀圭五彩生,飞丹走入神仙窟。
mò guài ài yín tiān shàng shī, gài yuán yín dé shì jiān xī.
莫怪爱吟天上诗,盖缘吟得世间稀。
guàn cān yù dì gōng zhōng fàn,
惯餐玉帝宫中饭,
céng zhe péng lái dòng lǐ yī.
曾著蓬莱洞里衣。
mǎ tà rì lún hóng lù juǎn, fèng xián yuè jiǎo bāi yún fēi.
马踏日轮红露卷,凤衔月角擘云飞。
hé shí zài kòng qīng sī pèi, yòu diào jīn biān rù zǐ wēi.
何时再控青丝辔,又掉金鞭入紫微。
huáng yá bái xuě liǎng fēi jīn, xíng jí gāo gē zuì jí yín.
黄芽白雪两飞金,行即高歌醉即吟。
rì yuè àn fú jūn jiǎ zǐ,
日月暗扶君甲子,
qián kūn zì yǔ wǒ zhī yīn.
乾坤自与我知音。
jīng líng miè jī sān qīng jiàn, fēng yǔ téng kōng yī nòng qín.
精灵灭迹三清剑,风雨腾空一弄琴。
dí dàng nán yóu guī shén chù, mò jiāo hè qù shàng tiān xún.
的当南游归甚处,莫交鹤去上天寻。
yún bìn shuāng míng gǔ gèng qīng, zì yán xún hè dào péng yíng.
云鬓双明骨更轻,自言寻鹤到蓬瀛。
rì lùn yào cǎo jiē zhī wèi,
日论药草皆知味,
wèn zhe shén xiān zì dé míng.
问著神仙自得名。
zān lěng yè lóng chuān bì dòng, zhěn hán chén hǔ wò yín chéng.
簪冷夜龙穿碧洞,枕寒晨虎卧银城。
lái chūn yòu nǐ xié qióng qù, wèi yì xuān yuán hǎi shàng xíng.
来春又拟携筇去,为忆轩辕海上行。
lóng jīng guī yǎn liǎng xiāng hè, zhàng liù nán ér bù nài hé.
龙精龟眼两相和,丈六男儿不奈何。
jiǔ zhǎn shuǐ zhōng jiān chì zǐ,
九盏水中煎赤子,
yī lún huǒ nèi yǎng huáng pó.
一轮火内养黄婆。
yuè yuán zì jué lí tiān wǎng, gōng mǎn fāng zhī chū dì luó.
月圆自觉离天网,功满方知出地罗。
bàn zuì hǎo tūn lóng fèng suǐ, quàn jūn xiū gèng rèn mí tuó.
半醉好吞龙凤髓,劝君休更认弥陀。
qiáng jū cǐ jìng jué zhī yīn, yě jǐng suī duō bù hé yín.
强居此境绝知音,野景虽多不合吟。
shī jù ruò xuān qīng xiàng kǒu,
诗句若喧卿相口,
xìng míng hái dòng dì wáng xīn.
姓名还动帝王心。
dào páo bì dài yīng yōng guà, yǐn mào pí guān shàng lǎn zān.
道袍薜带应慵挂,隐帽皮冠尚懒簪。
chú cǐ gèng wú yú gè shì, yī hú cūn jiǔ yī zhāng qín.
除此更无馀个事,一壶村酒一张琴。
huá yáng shān lǐ duō zhī tián, huá yáng shān sǒu fù yán nián.
华阳山里多芝田,华阳山叟复延年。
qīng sōng yán pàn pān gāo gàn,
青松岩畔攀高干,
bái yún duī lǐ yǐn fēi quán.
白云堆里饮飞泉。
bù hán bù rè shén dàng dàng, dōng lái xī qù qì mián mián.
不寒不热神荡荡,东来西去气绵绵。
sān qiān gōng mǎn hǎo guī qù, xiū yǔ shí rén shuō dòng tiān.
三千功满好归去,休与时人说洞天。
tiān shēng bù sàn zì rán xīn, chéng bài cóng lái gǔ yǔ jīn.
天生不散自然心,成败从来古与今。
dé lù yīng zhī néng chū shì,
得路应知能出世,
mí tú zhōng shì rèn mái shěn.
迷途终是任埋沈。
shēn biān zhì yào kān gōng liàn, wù wài dān shā qiě xì xún.
身边至药堪攻炼,物外丹砂且细寻。
zhǐ chǐ dòng fáng xiān jǐng zài, mò suí bō làng méi guāng yīn.
咫尺洞房仙景在,莫随波浪没光阴。
zì yǐn xuán dōu bù jì chūn, jǐ huí cāng hǎi biàn chéng chén.
自隐玄都不记春,几回沧海变成尘。
yù jīng diàn lǐ cháo yuán shǐ,
玉京殿里朝元始,
jīn quē gōng zhōng bài lǎo jūn.
金阙宫中拜老君。
mèn jí jià chéng qiān suì hè, xián lái gāo wò jiǔ zhòng yún.
闷即驾乘千岁鹤,闲来高卧九重云。
wǒ jīn xué dé cháng shēng fǎ, wèi kěn qīng chuán yǔ shì rén.
我今学得长生法,未肯轻传与世人。
běi dì nán chén zhǎng nèi guān, qián tōng zào huà àn xiāng chuán.
北帝南辰掌内观,潜通造化暗相传。
jīn chuí xiù lǐ jū yuán zhái,
金槌袖里居元宅,
yù hù xīng gōng jiàng shàng xuán.
玉户星宫降上玄。
jǔ shì jìn jiē xún cǐ dào, shuí rén kōng lǐ dé xuán guān.
举世尽皆寻此道,谁人空里得玄关。
míng míng dào zài kān xiāo xī, rì yuè tān tóu qù yòu hái.
明明道在堪消息,日月滩头去又还。
rì yǐng yuán zhōng hé zì rán, bēn léi zǒu diàn rù zhōng yuán.
日影元中合自然,奔雷走电入中原。
cháng qū chì mǎ jū dōng diàn,
长驱赤马居东殿,
dà qǐ zhū mén fàn bì quán.
大启朱门泛碧泉。
nù bá kūn wú gē shèng huà, xǐ péi gū yuè hè xīn nián.
怒拔昆吾歌圣化,喜陪孤月贺新年。
fāng zhī cǐ shì shēng shēng wù, dé zài rén rén shǐ shòu chuán.
方知此是生生物,得在仁人始受传。
liù lóng qí jià dé shēng gān, xū jué qián tōng zào huà quán.
六龙齐驾得升乾,须觉潜通造化权。
zhēn dào měi yín qiū yuè dàn,
真道每吟秋月澹,
zhì yán zhǎng yùn bì bō hán.
至言长运碧波寒。
zhòu chéng bái hǔ yóu sān dǎo, yè dǐng jīn guān lì gǔ tán.
昼乘白虎游三岛,夜顶金冠立古坛。
yī zài yǐ chéng qiān suì yào, shuí rén jiāng xiù rǎn chén huán.
一载已成千岁药,谁人将袖染尘寰。
wǔ yuè tān tóu jǐng xiàng xīn, rén rén fāng dá yǎo míng shēn.
五岳滩头景象新,仁人方达杳冥身。
tiān gāng yùn zhuàn sān yuán jìng,
天纲运转三元净,
dì mài tōng lái wàn wù shēng.
地脉通来万物生。
zì xiǎo gǔ shén tōng cǐ dào, shuí jiāng lǐ xìng yù xiū zhēn.
自晓谷神通此道,谁将理性欲修真。
míng míng shuō xiàng zhōng huáng lù, pī lì shēng zhōng zì de shén.
明明说向中黄路,霹雳声中自得神。
yù péi xiān lǚ dé shēn qīng, fēi guò péng lái chè shàng qīng.
欲陪仙侣得身轻,飞过蓬莱彻上清。
zhū dǐng hè lái yún wài jiē,
朱顶鹤来云外接,
zǐ lín yú xiàng hǎi zhōng yíng.
紫鳞鱼向海中迎。
héng é yuè guì huā xiān tǔ, wáng mǔ xiān táo zi jiàn chéng.
姮娥月桂花先吐,王母仙桃子渐成。
xià kàn rì lún tiān yù xiǎo, dìng zhī rén shì jiǔ cháng shēng.
下瞰日轮天欲晓,定知人世久长生。
sì hǎi jiē máng jǐ gè xián, shí rén kǒu nèi shuō chén yuán.
四海皆忙几个闲,时人口内说尘缘。
zhī jūn yǒu dào lái shān shàng,
知君有道来山上,
hé sì wú míng zhù shì jiān.
何似无名住世间。
shí èr lóu tái cáng mì jué, wǔ qiān yán nèi yǐn xuán guān.
十二楼台藏秘诀,五千言内隐玄关。
fāng zhī dǐng zhù shén xiān yào, qǐ qǔ dāo guī yī lì kàn.
方知鼎贮神仙药,乞取刀圭一粒看。
gē duàn fán huá diào què róng, biàn cóng chū dé shì cháng shēng.
割断繁华掉却荣,便从初得是长生。
céng yú jǐn shuǐ wèi chán tuì,
曾于锦水为蝉蜕,
yòu xiàng péng lái bié xìng míng.
又向蓬莱别姓名。
sān zhù zhù lái wú fǒu tài, yī chén chén zài shì rén qíng.
三住住来无否泰,一尘尘在世人情。
bù zhī gōng mǎn guī hé chǔ, zhí kuà qiú lóng shàng yù jīng.
不知功满归何处,直跨虬龙上玉京。
dāng nián shī jià mǎn huáng dōu, diào bì xī guī shì zhàng fū.
当年诗价满皇都,掉臂西归是丈夫。
wàn qǐng bái yún dú zì yǒu,
万顷白云独自有,
yī zhī dān guì ā shuí wú.
一枝丹桂阿谁无。
xián xún wèi qū yú wēng yǐn, zuì shàng lián fēng dào shì fú.
闲寻渭曲渔翁引,醉上莲峰道士扶。
tā rì yǔ jūn zhòng jì huì, zhú xī máo shè yè xiāng hū.
他日与君重际会,竹溪茅舍夜相呼。
jīn chuí zhuó zhuó wǔ tiān jiē, dú zì qí lóng qù yòu lái.
金锤灼灼舞天阶,独自骑龙去又来。
gāo wò bái yún guān rì kū,
高卧白云观日窟,
xián mián qiū yuè bāi tiān kāi.
闲眠秋月擘天开。
lí huā piàn piàn qián kūn chǎn, kǎn ruǐ fān fān zào huà zāi.
离花片片乾坤产,坎蕊翻翻造化栽。
wǎn zuì jiǔ yán huí shǒu wàng, běi máng shān xià gǔ ái ái.
晚醉九岩回首望,北邙山下骨皑皑。
jié jiāo cháng yǔ dào qíng shēn, rì rì suí tā chū yòu shěn.
结交常与道情深,日日随他出又沈。
ruò yào zì tōng yún wài hè,
若要自通云外鹤,
zhí xū qín liàn shuǐ zhōng jīn.
直须勤炼水中金。
dān chéng zhǐ kǒng qián kūn zhǎi, ěr le níng yōu jí huàn qīn.
丹成只恐乾坤窄,饵了宁忧疾患侵。
wèi qù yáo tái yóu hùn shì, bù fáng bēi jiǔ xǐ xián yín.
未去瑶台犹混世,不妨杯酒喜闲吟。
yīn xié qín jiàn xià yān luó, hé xìng jīn zhāo xǐ zàn guò.
因携琴剑下烟萝,何幸今朝喜暂过。
mào xiāng běn lái yóu zì kě,
貌相本来犹自可,
zhēn yī piān gèng xiào wú duō.
针医偏更效无多。
xiān jīng yǐ dú sān qiān juǎn, gǔ fǎ céng chí shí èr kē.
仙经已读三千卷,古法曾持十二科。
xiē xiǎo dào gōng rú bù xìn, jīn jiē shě shǒu shì kàn me.
些小道功如不信,金阶舍手试看么。
qīng cè huá yáng zuì zài sān, qí lóng yù wǎn xià nán yán.
倾侧华阳醉再三,骑龙遇晚下南岩。
méi yīn pāi jiàn liú xīng diàn,
眉因拍剑留星电,
yī wèi mián yún rě bì lán.
衣为眠云惹碧岚。
jīn yè biàn lái chéng yǔ lù, yù dōu guī qù lǎo sōng shān.
金液变来成雨露,玉都归去老松杉。
céng jiāng tiě jìng zhào shén guǐ, pī lì sōu xún huǒ mǎn tán.
曾将铁镜照神鬼,霹雳搜寻火满潭。
tiě jìng pēng jīn huǒ mǎn kōng, bì tán lóng wò xī yáng zhōng.
铁镜烹金火满空,碧潭龙卧夕阳中。
qí lín yì hé qián kūn dì,
麒麟意合乾坤地,
xiè zhì jī guān rì yuè dōng.
獬豸机关日月东。
sān chǐ jiàn héng shuāng shuǐ àn, wǔ dīng guān dǐng bǎi shén gōng.
三尺剑横双水岸,五丁冠顶百神宫。
xián pù yǔ fú jū xiān kū, zì zhe jīn lián zào huà gōng.
闲铺羽服居仙窟,自著金莲造化功。
suí yuán xìn yè rèn fú shěn, shì shuǐ rú yún yī piàn xīn.
随缘信业任浮沈,似水如云一片心。
liǎng juǎn dào jīng sān chǐ jiàn,
两卷道经三尺剑,
yī tiáo lí zhàng qī xián qín.
一条藜杖七弦琴。
hú zhōng yǒu yào féng rén shī, fù nèi xīn shī yù kè yín.
壶中有药逢人施,腹内新诗遇客吟。
yī jué yǒng tiān qiān zǎi shòu, yī wán dān diǎn yī jīn jīn.
一嚼永添千载寿,一丸丹点一斤金。
qín jiàn jiǔ qí lóng hè hǔ, xiāo yáo luò tuō yǒng wú yōu.
琴剑酒棋龙鹤虎,逍遥落托永无忧。
xián qí bái lù yóu sān dǎo,
闲骑白鹿游三岛,
mèn jià qīng niú kàn shí zhōu.
闷驾青牛看十洲。
bì dòng yuǎn guān míng yuè shàng, qīng shān gāo yǐn cǎi yún liú.
碧洞远观明月上,青山高隐彩云流。
shí rén ruò yào hái rú cǐ, míng lì fú huá jí biàn xiū.
时人若要还如此,名利浮华即便休。
zǐ jí gōng zhōng wǒ zì zhī, qīn mó shén jiàn jiàn hái fēi.
紫极宫中我自知,亲磨神剑剑还飞。
xiān chà yù zǐ kāi nán diàn,
先差玉子开南殿,
hòu qiǎn qīng lóng rù zǐ wēi.
后遣青龙入紫微。
jiǔ dǐng huáng yá qī ruì fèng, yī qū xiān gǔ yǎng líng zhī.
九鼎黄芽栖瑞凤,一躯仙骨养灵芝。
péng lái bú shì fán rén chù, zhǐ pà yú rén xiè shì jī.
蓬莱不是凡人处,只怕愚人泄世机。
xiàng shēn fāng shǐ chū āi chén, zào huà gōng fū zhī zài rén.
向身方始出埃尘,造化功夫只在人。
zǎo shǐ kàng lóng pāo dì wǎng,
早使亢龙抛地网,
qǐ zhī bái hǔ chū tiān zhēn.
岂知白虎出天真。
mián mián yǒu lù shuí liú wǒ, mò mò wàng yán zì hé shén.
绵绵有路谁留我,默默忘言自合神。
jī jiàn yè shēn guī shén chù, pī xīng dài yuè zhé qí lín.
击剑夜深归甚处,披星带月折麒麟。
chūn jǐn xián xián guò luò huā, yī huí wǔ jiàn yī xū jiē.
春尽闲闲过落花,一回舞剑一吁嗟。
cháng yōu bái rì guāng yīn cù,
常忧白日光阴促,
měi hèn qīng tiān dào lù shē.
每恨青天道路赊。
běn zhì bù qiú míng yǔ lì, yuán xīn zhǐ mù shuǐ jiān xiá.
本志不求名与利,元心只慕水兼霞。
shì jiān wàn zhǒng fú chén shì, dá lǐ shuí néng shì wǒ jiā.
世间万种浮沉事,达理谁能似我家。
rì wèi hé jiě yuè hū dān, huá xià zhū hóu ròu yǎn kàn.
日为和解月呼丹,华夏诸侯肉眼看。
rén yì yì rú hú yuè yì,
仁义异如胡越异,
shì qíng nán shì tài héng nán.
世情难似泰衡难。
bā xiān liàn hòu zhōng shén yì, sì hǎi mó chéng zhào dǎn hán.
八仙炼后钟神异,四海磨成照胆寒。
xiào zhǐ bù píng qiān wàn wàn, qí lóng fǔ jiàn jiǔ zhòng guān.
笑指不平千万万,骑龙抚剑九重关。
bié lái luò ruì liù dōng fēng, zuì yǎn yín qíng yōng bù yōng.
别来洛汭六东风,醉眼吟情慵不慵。
bǎi hàn qián kūn jīn jiàn hǒu,
摆撼乾坤金剑吼,
pēng jiān rì yuè yù lú hóng.
烹煎日月玉炉红。
zhàng yáo chǔ diān sān qiān lǐ, hè zhù qín yān jǐ wàn zhòng.
杖摇楚甸三千里,鹤翥秦烟几万重。
wèi bào jìn chéng xiān zǐ dào, zài qī chūn sè kuài jī fēng.
为报晋成仙子道,再期春色会稽峰。
fā tóu dī xuè yǎn rú huán, tǔ qì yún shēng nù shì jiān.
发头滴血眼如镮,吐气云生怒世间。
zhēng nài bù píng qiān gǔ shì,
争耐不平千古事,
xū qī yī jué dàng xiōng wán.
须期一诀荡凶顽。
jiāo lóng zhǎn chù fān cāng hǎi, bào hǔ chú shí bá yuǎn shān.
蛟龙斩处翻沧海,暴虎除时拔远山。
wèi miè shì qíng jiān fù yì, jiàn guāng xīng rǎn diǎn hén bān.
为灭世情兼负义,剑光腥染点痕斑。
yǔ xuě fēi fēi tiān yǐ mù.
雨雪霏霏天已暮。
jīn zhōng mǎn quàn fǔ jiāo tóng.
金钟满劝抚焦桐。
shī yín xí shàng wèi yí kè,
诗吟席上未移刻,
jiàn wǔ yán qián jí shì fēng.
剑舞筵前疾似风。
hé shì xíng bēi dāng wǔ yè, hū rán nù mù biàn téng kōng.
何事行杯当午夜,忽然怒目便腾空。
bù zhī shuí shì kuī zhōng xiào, xié gè rén tóu rù zuò zhōng.
不知谁是亏忠孝,携个人头入坐中。
wèi liàn huán dān qiě liàn xīn, dān chéng fāng jué dào yuán shēn.
未炼还丹且炼心,丹成方觉道元深。
měi liú kè yǒu qián gū jiǔ,
每留客有钱酤酒,
shuí xìn jūn wú yào diǎn jīn.
谁信君无药点金。
dòng lǐ fēng léi guī zhǎng wò, hú zhōng rì yuè zài xiōng jīn.
洞里风雷归掌握,壶中日月在胸襟。
shén xiān shì yè rén nán huì, yǎng xìng cháng shēng zì yì yín.
神仙事业人难会,养性长生自意吟。
tiě niú gēng dì zhǒng jīn qián, kè shí shí tóng bǎ guàn chuān.
铁牛耕地种金钱,刻石时童把贯穿。
yī lì sù zhōng cáng shì jiè,
一粒粟中藏世界,
èr shēng dāng nèi zhǔ shān chuān.
二升铛内煮山川。
bái tóu lǎo zi méi chuí dì, bì yǎn hú ér shǒu zhǐ tiān.
白头老子眉垂地,碧眼胡儿手指天。
ruò xiàng cǐ zhōng xuán huì de, cǐ xuán xuán wài gèng wú xuán.
若向此中玄会得,此玄玄外更无玄。
jī xīng mǎo sù xià cháng tiān, fán jǐng níng jiào bù è rán.
箕星昴宿下长天,凡景宁教不愕然。
lóng chū shuǐ lái lín jiǎ jiù,
龙出水来鳞甲就,
hè chōng tiān qì yǔ máo quán.
鹤冲天气羽毛全。
chén zhōng jiào huà qiān rén yǎn, shì shàng rén zhī ěr yǎ piān.
尘中教化千人眼,世上人知尔雅篇。
zì shì fán liú fú mìng bó, rěn jiào wēi miào lüè qīng chuán.
自是凡流福命薄,忍教微妙略轻传。
xián lái diào bì rù tiān mén, fú mèi xú xú cuō cǎi yún.
闲来掉臂入天门,拂袂徐徐撮彩云。
wú yǔ xià kuī huáng gǔ zi,
无语下窥黄谷子,
pò yán píng yī zǐ xiá jūn.
破颜平揖紫霞君。
nǐ dēng yáo diàn cān jīn mǔ, huí fǎng yíng zhōu kàn rì lún.
拟登瑶殿参金母,回访瀛洲看日轮。
qià zhí cháng é pái yàn huì, yáo jiāng xīn shú wèi yīn yūn.
恰值嫦娥排宴会,瑶浆新熟味氤氲。
céng suí liú ruǎn zuì táo yuán, wèi shěng rén jiān qiàn jiǔ qián.
曾随刘阮醉桃源,未省人间欠酒钱。
yī lǐng bù qiú quán qiě dāng,
一领布裘权且当,
jiǔ tiān huí rì què guī huán.
九天回日却归还。
fèng rōng ǎo zǐ fēi wéi guì, hú bái qiú shang yù bǐ nán.
凤茸袄子非为贵,狐白裘裳欲比难。
zhī cǐ shì jiān wú jià bǎo, bù píng huǒ lǐ shì shāo kàn.
只此世间无价宝,不凭火里试烧看。
yīn sī wǎng shì què chéng hān, céng dú xiān jīng dì shí sān.
因思往事却成憨,曾读仙经第十三。
wǔ shì sǐ shí yīng shì nǚ,
武氏死时应室女,
chén wáng méi hòu shì tóng nán.
陈王没后是童男。
liǎng lún rì yuè cóng tā zài, jiǔ gè shān hé yī dān dān.
两轮日月从他载,九个山河一担担。
jǐn rì wú rén huà xiāo xī, yī hú chūn jiǔ qiě xūn hān.
尽日无人话消息,一壶春酒且醺酣。
chuí xiù téng téng ào shì chén, hú lú xié què shù yóu xún.
垂袖腾腾傲世尘,葫芦携却数游巡。
lì míng shēn wài zhōng fēi dào,
利名身外终非道,
lóng hǔ mén qián biàn qǔ zhēn.
龙虎门前辨取真。
yī jiào mèng hún cháo zǐ fǔ, shù nián zōng jī yǐn āi chén.
一觉梦魂朝紫府,数年踪迹隐埃尘。
huá yīn shì nèi cái xiāng jiàn, bú shì xún cháng mài yào rén.
华阴市内才相见,不是寻常卖药人。
wàn juǎn xiān jīng sān chǐ qín, liú ān wén shuō shì zhī yīn.
万卷仙经三尺琴,刘安闻说是知音。
zhàng tóu chūn sè yī hú jiǔ,
杖头春色一壶酒,
lú nèi dān shā wàn diǎn jīn.
炉内丹砂万点金。
mèn lǐ zuì mián sān lù kǒu, xián lái yóu diào dòng tíng xīn.
闷里醉眠三路口,闲来游钓洞庭心。
xiāng féng xiāng yù rén shuí shí, zhǐ kǒng chōng tiān méi chù xún.
相逢相遇人谁识,只恐冲天没处寻。
céng zhàn chī yóu yù zuò qián, liù lóng gāo jià zhèn míng luán.
曾战蚩尤玉座前,六龙高驾振鸣銮。
rú lái chē hòu suí jīn gǔ,
如来车后随金鼓,
huáng dì qí bàng dài tiě guān.
黄帝旂傍戴铁冠。
zuì lǚ hēi xū sān dǎo àn, nù chōu shuāng jiàn shí zhōu hán.
醉捋黑须三岛黯,怒抽霜剑十洲寒。
xuān yuán shì dài héng xíng hòu, zhí yǐn shēn yán jiǔ mì nán.
轩辕世代横行后,直隐深岩久觅难。
tóu jiǎo cāng làng shēng shì zhōng, mào rú bīng xuě gǔ rú sōng.
头角苍浪声似钟,貌如冰雪骨如松。
xiá zhōng bǎo jiàn shí pín hǒu,
匣中宝剑时频吼,
xiù lǐ jīn chuí chěng lòu fēng.
袖里金锤逞露风。
huì yǐn jiǔ shí wéi bàn lǚ, néng xíng shī jù biàn cān tóng.
会饮酒时为伴侣,能行诗句便参同。
lái nián dìng fù péng lái huì, qí gè shēng níng jiǔ sè lóng.
来年定赴蓬莱会,骑个生狞九色龙。
shén xiān mù rù huáng jīn quē, jiàng xiàng mén guān bái yù jīng.
神仙暮入黄金阙,将相门关白玉京。
kě shì dòng zhōng wú hǎo jǐng,
可是洞中无好景,
wèi lián tiān xià yǒu zhòng shēng.
为怜天下有众生。
xīn qín jì huì xián suí hè, xiá jiàn shí mó dài duàn jīng.
心琴际会闲随鹤,匣剑时磨待断鲸。
jìn tuì liǎng yíng jù wèi yīng, píng jūn yǔ wǒ zhǐ qián chéng.
进退两楹俱未应,凭君与我指前程。
jiǔ dǐng pēng jiān yī wèi shā, zì rán huǒ hòu fàng tóng huā.
九鼎烹煎一味砂,自然火候放童花。
xīng chén zhào chū qīng lián kē,
星辰照出青莲颗,
rì yuè néng cáng bái mǎ yá.
日月能藏白马牙。
qī fǎn fǎn chéng shēng bì wù, jiǔ hái hái jiù tǔ hóng xiá.
七返返成生碧雾,九还还就吐红霞。
yǒu rén duó de xuán zhū ěr, sān dǎo tú zhōng lù bù shē.
有人夺得玄珠饵,三岛途中路不赊。
tiān shēng yī wù biàn sān cái, jiāo gǎn yīn yáng jié shèng tāi.
天生一物变三才,交感阴阳结圣胎。
lóng hǔ shùn xíng yīn guǐ qù,
龙虎顺行阴鬼去,
guī shé nì wǎng huǒ lóng lái.
龟蛇逆往火龙来。
yīng ér rì chī huáng pó suǐ, chà nǚ shí cān bái yù bēi.
婴儿日吃黄婆髓,姹女时餐白玉杯。
gōng mǎn zì rán jū wù wài, rén jiān hán shǔ rèn lún huí.
功满自然居物外,人间寒暑任轮回。
xīng chén jù huì rù lí xiāng, rì yuè yíng kuī zhù yào wáng.
星辰聚会入离乡,日月盈亏助药王。
sān hòu huǒ shāo jīn dǐng bǎo,
三候火烧金鼎宝,
wǔ fú shuǐ liàn yù hú jiāng.
五符水炼玉壶浆。
qián kūn fǎn fù lóng shōu wù, mǎo yǒu xiāng tūn hǔ fàng guāng.
乾坤反覆龙收雾,卯酉相吞虎放光。
rù shì yòng jī qín zhuō qǔ, yī wán dān diǎn tǐ chún yáng.
入室用机擒捉取,一丸丹点体纯阳。

古诗文网     蜀ICP备2022017070号-1    https:www.shree99.com      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com